Sabe.lt naudojami slapukai (angl. cookies). Paspaudę „Sutinku“ Jūs sutinkate su mūsų privatumo politika. Duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Neatlikus jokio pasirinkimo, slapukai nebus įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus

Privatumo Politika

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA


Trumpai:

Apie: Pardavėjas/Internetinė parduotuvė „SABE“, Ind.veikla NR: 762776, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas: info@sabe.lt;

Kam naudojami Jūsų duomenis? Jūsų duomenis, naudojami tik Jūsų užsakymų tvarkymui: užtikrinant sėkmingą įsigytų gaminių/prekių pristatymą, atsakant į Jūsų paklausimus, ir/ar kitus su Jūsų užsakymu susijusius klausimus.

Kodėl naudojami Jūsų duomenis? Pagrindinė priežastis – Jūsų duomenis tvarkomi tam, kad užtikrinti užsakymo įvykdymą, kurią Pirkėjas sudaro registruodamasis ir/ar pirkdamas, bei naudodamasis paslaugomis Pardavėjo internetinėje parduotuvėje „SABE“. Pirkėjo duomenys naudojami ir dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, atsakydami į Jūsų užklausas.

Su kuo dalinamasi Jūsų duomenimis? Jūsų duomenimis dalijamasi su logistikos, transporto ir/ar pristatymo partneriais bei paslaugų teikėjais ir (arba) jų partneriais užtikrinant prekių/gaminių pristatymą Pirkėjui;

Jūsų teisės: Pirkėjas turi teisę peržiūrėti, taisyti ar ištrinti savo asmens duomenis. Pirkėjas gali nesutikti, kad Pardavėjas naudotų Jūsų duomenis arba juos perduotų(išsamesnė informacija pateikta toliau).

Rekomenduojama perskaityti bei susipažinti su toliau pateikta privatumo ir slapukų politika, kad aiškiai būtų suprantama, kaip naudojami Jūsų asmens duomenys ir kokios yra Jūsų teisės, susijusios su šiais duomenimis internetinėje parduotuvėje „Sabe“.


Išsamiai & oficialiai:

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

I. Bendrosios nuostatos

 1. Šiomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) yra nustatomi internetinės parduotuvės www.sabe.lt / www.sabeaccessories.com (toliau – internetinė parduotuvė „SABE“) asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principai bei tvarka, kuriais vadovaudamasis Pardavėjas, kaip asmens duomenų valdytojas, tvarko Asmens duomenų subjektų/Pirkėjų duomenis.

 2. Pirkėjo Asmens duomenų valdytojas yra Pardavėjas.

 3. Šios Taisyklės parengtos remiantis:

  3.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679);

  3.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);

  3.3.Kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga.

 4. Taisyklėmis siekiama užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nustatyti pagrindinius jų tvarkymo principus, paaiškinti Duomenų subjektui/Pirkėjui, kokiais principais bei tvarka vadovaujasi Pardavėjas, tvarkydamas jo asmens duomenis, o taip pat informuoti Asmens duomenų subjektus/Pirkėją apie tai, kaip, kokiais tikslais ir pagrindais tvarkomi jų Asmens duomenys, kokias teises turi kiekvienas Duomenų subjektas/Pirkėjas ir kokiais būdais gali jomis pasinaudoti.

 5. Asmens duomenų valdytojas/Pardavėjas pareiškia, kad Asmens duomenų tvarkymas Taisyklėse nurodyta tvarka bei principais yra būtinas tam, jog Pardavėjas galėtų tinkamai užsiimti savo vykdoma veikla, užtikrinti Duomenų subjektams/Pirkėjui teikiamų paslaugų efektyvumą bei kokybę.

 6. Asmens duomenų valdytojas/Pardavėjas Asmens duomenis tvarko tik teisėtiems ir šiose Taisyklėse apibrėžtiems tikslams pasiekti; tą daro tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga nurodytiems tikslams pasiekti, laikantis tikslingumo bei proporcingumo principų, nereikalaujant, netvarkant ir nekaupiant perteklinių duomenų, jau tvarkomus asmens duomenis periodiškai tikrinant ir atnaujinant, užtikrinant tinkamą jų saugumą.

II. Sąvokos

 1. Pardavėjas – internetinė parduotuvė „SABE“.

 2. Duomenų valdytojas/Pardavėjas – "SABE“, Ind.veikla NR: 762776, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas: info@sabe.lt;

 3. Duomenys/Asmens duomenys – tai toliau šiose Taisyklėse detalizuota bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Asmens duomenų subjektu/Pirkėju.

 4. Asmens duomenų subjektas/Duomenų subjektas/Pirkėjas – bet koks asmuo kuris(i): naudojasi(-ojosi) Pardavėjo internetine parduotuve „SABE“; ir/arba užsako(-ė), perka(-o) Pardavėjo prekes/produktus;

 5. Duomenų tvarkymas – bet kuri operacija ar operacijų rinkinys, automatiniais arba neautomatiniais būdais atliekamas su asmens duomenimis, tokiais kaip: rinkimas, užrašymas, kaupimas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitu būdu padarant juos prieinamus, išdėstymas reikiama tvarka ar sujungimas derinant, blokavimas, loginės ir (ar), teikimas, aritmetinės operacijos, trynimas ar naikinimas. Toliau Taisyklėse vartojant žodį „tvarkyti“ bei atskiras jo formas, jam suteikiama tokia pat reikšmė, kaip ir sąvokai „Tvarkymas“.

III. Sutikimas su Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis

 1. Prieš Asmens duomenų subjektui/Pirkėjui atliekant Taisyklių 10p. nurodytus jį apibūdinančius veiksmus, Pardavėjas suteikia Duomenų subjektui/Pirkėjui galimybę susipažinti su šiomis Taisyklėmis, internetinės parduotuvės „Sabe“ pagrindinio puslapio apačioje paspaudus nuorodą „Privatumo politika“, po ko Asmens duomenų subjektas/Pirkėjas yra nukreipiamas į šias viešai skelbiamas, internetiniame tinklalapyje patalpintas Taisykles.

 2. Pardavėjas Duomenų subjektui/Pirkėjui, prieš jam atliekant Taisyklių 10 p. nurodytus jį apibūdinančius veiksmus, primygtinai siūlo pačiam išsamiai, visapusiškai bei detaliai susipažinti su Taisyklėmis. Kilus klausimams, siūlome susisiekti su Pardavėju nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 3. Duomenų subjektui/Pirkėjui, prieš jam atliekant Taisyklių 10 p. nurodytus jį apibūdinančius veiksmus, susipažinus su Taisyklėmis, yra sudaryta galimybė šalia aktyvios nuorodos „Privatumo politika“ pažymėti varnelę, taip išreiškiant aktyvų savo sutikimą dėl šiose Taisyklėse aprašyto jo Asmens duomenų, nurodytų Taisyklių 20 p. lentelėje NR.1, tvarkymo. Laikoma, kad Asmens duomenų subjektas/Pirkėjas, atlikęs Taisyklių 10 p. nurodytus jį apibūdinančius veiksmus bei pažymėjęs varnelę ties aktyvia nuoroda „Privatumo politika“, tokiu būdu patvirtino, jog Taisyklės jam puikiai suprantamos ir, kad tokiu būdu jis davė informacija pagrįstą, vienareikšmišką savo sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis šiose Taisyklėse, kalbant apie 20 p. lentelėje NR. 1 pateiktus Asmens duomenis, nustatyta tvarka.

 4. Asmens duomenų subjektui/Pirkėjui nesutinkant su šiose Taisyklėse aprašytu Asmens duomenų (nurodytų Taisyklių 20 p. lentelėje NR.1) tvarkymu, paties Duomenų subjekto/Pirkėjo asmens duomenų apsaugos labui, jis: neturi teisės naudotis Pardavėjo internetine parduotuve „SABE“; ir/arba užsakyti, pirkti ar naudotis bet kokiomis Pardavėjo internetinės parduotuvės „SABE“ paslaugomis;

 5. Asmens duomenų subjektas/Pirkėjas, atlikęs Taisyklių 10p. nurodytus jį apibūdinančius veiksmus, tęsia tolesnį savo lankymąsi Pardavėjo internetine parduotuve „SABE“, jo Asmens duomenys tvarkomi tik Taisyklėse nurodytu būdu naudojant Slapukus ir tik kiek įmanoma nuasmenintus Asmens duomenis.

 6. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, kurių nauji pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje „Sabe“. Jeigu Asmens duomenų subjektas/Pirkėjas atlieka Taisyklių 10p. nurodytus aktyvius veiksmus jau po Taisyklių pakeitimų, laikoma, kad jis sutinka su visais jų pakeitimais tokia apimtimi, kokia jo Asmens duomenys buvo tvarkomi anksčiau. Duomenų subjektui/Pirkėjui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jam taikomos Taisyklių 15. p. nurodytos pasekmės. Asmens duomenų valdytojas/Pardavėjas siūlo Duomenų subjektui/Pirkėjui aktyviai domėtis, kaip tvarkomi jo Asmens duomenys.

IV. Asmens duomenų subjekto/Pirkėjo teisės

 1. Pardavėjas įsipareigoja Duomenų subjekto/Pirkėjo pateiktus Asmens duomenis laikyti konfidencialiais bei užtikrinti galimybę pasinaudoti Duomenų subjekto/Pirkėjo teisėmis. Pasinaudoti Asmens duomenų subjekto/Pirkėjo teisėmis Duomenų subjektas/Pirkėjas gali susisiekus su Pardavėju nurodytais kontaktiniais duomenimis, nurodant prašymo priežastį ir teisę, kuria norima pasinaudoti. Asmens duomenų subjekto/Pirkėjo tapatybei nustatyti, Pardavėjas pasilieka teisę paprašyti pateikti tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

 2. Asmens duomenų subjektas/Pirkėjas turi teisę:

  19.1. gauti informaciją apie tai, ar/ir kokie jo Asmens duomenys yra tvarkomi, bei su jais susipažinti, taip pat sužinoti, kiek laiko ir kokie jo duomenys saugomi;

  19.2. gauti jo paties Duomenų valdytojui/Pardavėjui pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo, teisėto Duomenų subjekto/Pirkėjo ir/ar Pardavėjo intereso ar tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir perduoti tokius Asmens duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);

  19.3. reikalauti, kad bet koks automatizuotu būdu atliktas vertinimas būtų peržiūrėtas, tvarkant rankiniu būdu;

  19.4. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius arba netikslius savo Asmens duomenis, juos koreguoti bei papildyti. Taip pat ištrinti tokius duomenis, kai teisę būti pamirštam numato Reglamentas bei kiti teisės aktai. Tais atvejais, kai Asmens duomenis Pardavėjas gauna iš paties Duomenų subjekto/Pirkėjo, už jų teisingumą, tikslumą bei išsamumą, juos pateikdamas, atsako pats Asmens duomenų subjektas/Pirkėjas;

  19.5. atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, kai tai daroma tik Asmens duomenų subjekto sutikimo pagrindu arba kai jie tvarkomi remiantis Pardavėjo teisėtu interesu ir paaiškėja, kad Asmens duomenų subjekto/Pirkėjo interesai yra aukštesni, taip pat pareikalauti, kad tokie Asmens duomenys būtų tvarkomi, apsiribojant vien saugojimu. Atkreiptinas dėmesys, kad atšaukus sutikimą, Pardavėjas gali nebegalėti toliau teikti paslaugų, nuo to gali nukentėti teikiamų paslaugų kokybė ir/ar efektyvumas. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui;

  19.6. reikalauti ištrinti savo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su Duomenų subjekto/Pirkėjo sutikimu, kai Asmens duomenų subjektas/Pirkėjas tą sutikimą atšaukia (teisė būti pamirštam). Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, pvz.: kai pareigą tvarkyti Asmens duomenis Pardavėjui numato atitinkami teisės aktai, kai tvarkyti Duomenis būtina, norint įvykdyti sutartis, kurios viena šalis yra Duomenų subjektas/Pirkėjas; o taip pat remiantis teisės aktais numatytu reguliavimu;

  19.7. prašyti sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymą Reglamente numatytais atvejais;

  19.8. nesutikti, kad Asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais;

  19.9. kitas ADAĮ bei Reglamente įtvirtintas teises;

  19.10.Asmens duomenų subjektui kilus klausimų ar susirūpinimui dėl Pardavėjo veiksmų/neveikimo, kuriais galimai nesilaikoma Taisyklių ar pažeidžiama Duomenų subjekto/Pirkėjo asmens duomenų apsauga, Asmens duomenų subjektas/Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją nurodytais kontaktiniais duomenimis;

  19.11.pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

V. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos, tikslai ir pagrindai

 1. Asmens duomenų subjektas/Pirkėjas, Taisyklių 14p. nurodyta tvarka sutikęs su jo Asmens duomenų tvarkymu, konkrečiai, aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtina, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi žemiau esančioje lentelėje NR.1 nurodytais tikslais, pagrindais, apimtimi bei būdais:


Lentelė Nr. 1

Asmens duomenys

Kaip/kada surenkami

Tvarkymo
pagrindas

Tvarkymo tikslai

Duomenų subjekto/Pirkėjo :

vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens atsiskaitymo duomenys (pvz.: banko sąskaitos Nr., kt.).

Pateikiami paties Asmens duomenų subjekto/Pirkėjo, įsigyjant,atsiskaitant, rezervuojant, užsakant prekes/gaminius ar kitaip naudojantis Pardavėjo internetinės parduotuvės „Sabe“ paslaugomis.

-tvarkyti Duomenų subjekto/Pirkėjo registraciją platformoje;

-parengti , sudaryti ir vykdyti pirkimo ar paslaugų teikimo sutartį sudarytą tarp Duomenų subjekto/Pirkėjo ir Duomenų valdytojo/Pardavėjo;
– esant teisėtam Duomenų valdytojo interesui.

-užtikrinant tinkamas sąlygas, reglamentuojančių platformos naudojimą;

siekiant tinkamai sudaryti bei įvykdyti tarp Duomenų subjekto/Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytą pirkimo ar paslaugų teikimo sutartį;
– siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjektui/Pirkėjui užsakytas prekes/gaminius/paslaugas;
– atliekant Pardavėjo apskaitą;
– vykdyt Duomenų subjekto/Pirkėjo užklausas ir prašymus, kitais susijusiais sudarytos sutarties sklandaus įvykdymo klausimais.


 1. Aukščiau pateiktoje Lentelėje A detalizuoti Asmens duomenys bus perduodami kitiems asmenims tik Taisyklių VI (22, 23 ir 24 p.) dalyje nurodyta tvarka.

VI. Asmens duomenų teikimas

 1. Asmens duomenų valdytojas/Pardavėjas Duomenų subjekto/Pirkėjo Asmens duomenis, be atskiro įspėjimo, teiks tik su Duomenų valdytoju darbo, paslaugų teikimo, ar kitų teisėtai sudarytų/sudaromų sutarčių pagrindu susijusiems tretiesiems asmenims, užtikrindamas, kad būtų laikomasi Taisyklių:

  22.1. kai Asmens duomenų valdytojui/Pardavėjui numato įstatymai, pvz.: gavus teisėtą valstybės ar savivaldybės institucijų reikalavimą, siekiant užkardyti nusikalstamas veikas ir pan.

  22.2. numatytų Tvarkymo tikslų įgyvendinimui, užtikrinančių tinkamą pirkimo ar paslaugų teikimo sutarties vykdymą tarp Duomenų subjekto/Pirkėjo ir Pardavėjo pvz: logistikos, transporto ir pristatymo partneriams bei paslaugų teikėjams ir (arba) jų partneriams;

 2. Asmens duomenys Pardavėjo saugomi tol:

  23.1. kol tai būtina tikslui pasiekti (archyvavimo bei garantijos suteikimotikslais 24 mėn. nuo prekės/gaminio/paslaugos įsigyjimo dienos) , jį pasiekę duomenys tinkamai saugomi tokį laiką, per kurį gali kilti atsakomybė už jų tvarkymą, remiantis galiojančiais teisės aktais;

  23.2. kol tai bus būtina Duomenų subjekto/Pirkėjo su įsigytu gaminiu/paslauga susijusiam aptarnavimui, įskaitant galimą grąžinimą, skundus ar pretenzijas dėl įsigyto gaminio ar paslaugos.

 3. Asmens duomenys Pardavėjo internetinėje parduotuvėje „Sabe“ bus saugomi tik tiek, kiek tai minimaliai būtina teisėtiems tikslams pasiekti. Pasibaigus kiekvieno galimo veiksmo terminui, asmens duomenis ištrinami.


  Privatumo politika / informacija atnaujinta - 2021 01 26


  PlačiauSLAPUKŲ POLITIKA